card

Батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэл

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2015 он
Зориулалт: Оффисын барилга
Байршил: Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо
Хийгдсэн ажил: Гадна дулааны шугам,
дотор халаалтын шугам хоолой шинэчлэх ажил