card

Daco center

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2017
Зориулалт: Оффис, үйлчилгээ
Байршил: Баянгол дүүрэг, 13-р хороо
Хийгдсэн ажил: Дотор сантехник, агаар сэлгэлт, галын систем