card

Ichmon Hotel

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2016
Зориулалт: Зочид буудал
Байршил: Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо
Хийгдсэн ажил: Агаар сэлгэлтийн систем