card

MSN Building

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2018-2019
Зориулалт: Оффис, үйлчилгээний барилга
Байршил: Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо
Хийгдсэн ажил: Дотор сантехник, агаар сэлгэлтийн AHU төхөөрөмж
бүхий цогц систем, галын утаа зайлуулах систем