card

Номноо хотхон

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2012-2014
Зориулалт: Орон сууцны барилга
Байршил: Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо
Хийгдсэн ажил: Бетон хийцийн угсралт, сантехник,
агаар сэлгэлт, цахилгаан холбоо дохиолол