card
АГААР ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ

Үл буцах хавхлага

Үл буцах хавхлага нь  Ø100, Ø125, Ø150 гэсэн хэмжээтэй байдаг.