card

SPS Building

Төсөл хэрэгжсэн хугацаа: 2017
Зориулалт: Оффис, үйлчилгээ
Байршил: Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо
Хийгдсэн ажил: Бетон угсралт